Socialrätt

Socialrätt

Om du eller ditt barn blir föremål för ett tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM eller LPT har du oftast rätt till ett offentligt biträde. Vi har stor erfarenhet av att processa i förvaltningsdomstolarna och åtar oss uppdrag som offentligt biträde i de mål som förkommer där. Vi hjälper dig med allt under processen, från att gå igenom utredningen och samla ihop din bevisning till att föra din talan i domstolen.

 

LVU – LAG OM VÅRD AV UNGA

Socialtjänsten kan omhänderta barn och ungdomar med tvång, det vill säga skilja dem från vårdnadshavarna och placera dem i familjehem eller på institutioner. Omhändertagande kan ske såväl på grund av barnets beteende som på grund av påstådda missförhållanden i hemmet. Omhändertagande skall prövas av förvaltningsrätten och därefter, om det godkänns, omprövas med intervaller om sex månader. Vid dessa mål är både vårdnadshavare och barn berättigade till egna offentliga biträden.

 

LVM – LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE

Socialtjänsten kan även omhänderta vuxna missbrukare med tvång och placera dem på sjukhus eller i behandlingshem. Socialtjänstens omhändertagande skall prövas av förvaltningsrätten och gäller i sex månader.

 

LPT – LAG OM PSYKIATRISK TVÅNGSVÅRD

Den psykiatriska sjukvården kan omhänderta och vårda patienter med tvång. De första fyra veckorna kan tvångsvården ske med stöd av ett läkarbeslut (”vårdintyg”). Därefter måste tvångsvården prövas av förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens första beslut gäller i fyra månader, efterföljande beslut i intervaller om sex månader.